Изваждане на лицензи, удостоверения, разрешителни, сертификати и др.

Какво се включва в услугата ?

 

Представителство пред държавни институции

Обработка на документите (ако е необходимо)

Подаване на документите

Внасяне на такси от името на клиента

Консултации

Цените за всеки лиценз, сертификат, удостоверение или разрешително се определят от сложността на процедурата по издаването му и от държавните такси, които се събират.

 

Най-разпространените лицензи, удостоверения, разрешителни и сертификати са :

 

 • Лиценз за извършване на превоз на товари

 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 • Лиценз за управление на данъчен склад

 • Лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

 • Лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество

 • Лиценз за извършване на застрахователна дейност

 • Лиценз за извършване на обществен превозна пътници и/или товари на територията на Република България

 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 • Лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

 • Лиценз за управление на данъчен склад

 • Разрешение за таксиметров превоз на пътници

 • Издаване на разрешение за организиране на лотарийни, лото и тото, залагания и томболи

 • Разрешение за откриване на аптека

 • Разрешение за постоянно пребиваване в България

 • Разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел, застраховател, инвестиционно дружество

 • Разрешение за продажба на лекарствени продукти

 • Разрешение за търговия с тютюневи изделия

 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

 • Удостоверение за наследници

 • Удостоверение за собственост на пътно превозно средство

 • Удостоверение за собственост на пътно превозно средство